Hållbarhet & Samhällsansvar

Aknes Mekaniska månar om medarbetare, omgivning och miljö.
En hållbar helhetssyn främjar alla, därför väljer vi att jobba för en hållbar utveckling.

Aknes Mekaniskas hållbarhetsplan fastställer åtgärder, återkoppling och rutiner för att fortsätta utveckla vårt arbete för ett hållbart arbetssätt,
vilket främjar både oss, kunderna och vår omvärld.

För samhällsengagemang stödjer Aknes Mekaniska organisationer vars värdegrund stämmer med vår, t ex lokala idrottsföreningar med ungdomsverksamhet.

 

MILJÖPOLICY

Aknes Mekaniska arbetar fortlöpande för en hållbar verksamhet och minskad påverkan på vår miljö och vårt klimat genom att:

  • Organisera miljöarbetet så det blir ett naturligt inslag i varje medarbetares dagliga arbete, höja medvetandet kring miljöfrågor och uppmuntra till att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.
  • Sträva efter att använda miljömärkta produkter och minska användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet. Vid inköp granska och utvärdera tänkta materials inverkan på miljön.
  • Ställa miljökrav på våra produktionspartner och leverantörer för att tillsammans sträva mot lösningar med miljöriktig teknik och resurshushållning.
  • Säkerställa att hantering av kemiska produkter och miljöfarligt avfall sker på ett säkert och miljöriktigt sätt.
  • Öka återvinningsgraden av vårt avfall.
  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete.
  • Efterleva gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
  • Vi ska tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.
  • Minimera användandet av icke förnyelsebara energikällor.

Miljöledningssystem

Vi styr verksamheten genom vårt kvalité- och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 & 14001.