Hållbarhet & Samhällsansvar

På Aknes Mekaniska AB är vi måna om våra medarbetare, omgivning och miljön. Genom att låta ansvarstagande vara grundläggande i vårt arbetssätt har vi en positiv inverkan på utvecklingen av människor och vår affärsverksamhet. Vi vet att en hållbar helhetssyn främjar alla, både på kort och på lång sikt, därför väljer vi att jobba för en hållbar utveckling.

Aknes Mekaniskas hållbarhetsplan fastställer vilka områden vi har valt att fokusera på, både för kartläggning av nuläget och för förbättringar. Utifrån hur vi i arbetar i dagsläget arbetar vi fram en handlingsplan för de åtgärdspunkter där vi kan förbättra oss. Genom åtgärder, återkoppling och rutiner kommer vi att fortsätta utveckla  vårt arbete för ett hållbart arbetssätt, vilket främjar både oss, kunderna och vår omvärld.

De miljömässiga områden som vi som mekanisk verkstad har störst inverkan på och känner att vi kan påverka mest är vårt förhållningssätt till naturresurserna. Användning, återanvändning och återvinning av energi, luft, vatten och material är därför vårt primära fokus.

Som Företag har vi även ett socialt ansvar och månar om våra anställda och medmänniskor. Vi är angelägna om våra medarbetare och alla har rätt att ansluta sig till valfritt fackförbund och omfattas av kollektivavtal. Vi strävar alltid efter att ha en god dialog med vår personal oavsett om de har medlemskap i fackförbund eller inte. Vi använder oss av individuella kompetensutvecklingssamtal  för samtliga anställda, med förhoppningen att bevara och utveckla en kompetent och tillfredsställd personalstyrka.

För samhällsengagemang och våra medmänniskor stödjer Aknes Mekaniska organisationer vars värdegrund stämmer med vår, och donerar pengar till bl.a.  Svenska Handikappidrottsförbundet, Läkare Utan Gränser och Cancerfonden. Vi stöttar även lokala idrottsföreningar med ungdomsverksamhet samt deltar i  utbildnings- och rekryteringsträffar där vi pratar med ungdomar för att öka intresset för den lokala arbetsmarknaden och industrin.

Vi har med lanseringen av hållbarhetsplanen startat vårt systematiska förbättringsarbete gällande alla miljö och arbetsfrågor.

 

MILJÖPOLICY

Aknes Mekaniska arbetar fortlöpande för en hållbar verksamhet och minskad påverkan på vår miljö och vårt klimat genom att:

  • Organisera miljöarbetet så det blir ett naturligt inslag i varje medarbetares dagliga arbete, höja medvetandet kring miljöfrågor och uppmuntra till att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.
  • Sträva efter att använda miljömärkta produkter och minska användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet. Vid inköp granska och utvärdera tänkta materials inverkan på miljön.
  • Ställa miljökrav på våra produktionspartner och leverantörer för att tillsammans sträva mot lösningar med miljöriktig teknik och resurshushållning.
  • Säkerställa att hantering av kemiska produkter och miljöfarligt avfall sker på ett säkert och miljöriktigt sätt.
  • Öka återvinningsgraden av vårt avfall.
  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete.
  • Efterleva gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
  • Vi ska tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.
  • Minimera användandet av icke förnyelsebara energikällor.

 

Miljöledningssystem

Vi styr vår verksamhet genom rutiner och instruktioner i vårt kvalité- och miljöledningssystem, och är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.