Aknes Uppförandekod

På Aknes arbetar vi aktivt för en företagskultur präglad av ansvarstagande, långsiktighet, goda värderingar och respekt för individen.

Vi är övertygade om vikten av att alltid uppträda korrekt på ett ärligt och etiskt riktigt sätt gentemot våra kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter. Genom ett sådant agerande upprätthåller vi det förtroende vi har hos dem. Vi är alla representanter för vårt företag, något som är vägledande i allt vårt agerande.

Alla medarbetare ska behandlas med samma respekt och få samma möjligheter till utveckling. Ingen medarbetare ska diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, ej heller etnisk, religiös eller politisk tillhörighet.
Aknes Mekaniska följer naturligtvis samtliga gällande lagar och regler.

Som anställd hos Aknes respekterar vi våra kunder, leverantörer och vår yrkesroll genom att:

  • Inte sprida information eller uppgifter till obehöriga, som kommit oss till del i vår yrkesutövning.
  • Inte prata om våra kunders förhållande med obehörig, t ex. kunds konkurrent eller annan utomstående.
  • Inte efterfråga eller mottaga någon form av motprestation från leverantör i samband med inköp eller upphandling till vårt företag.